Závodné pravidlá a penalizácie

1. Všeobecné pravidlá závodov

1.1 Závodov organizovaných portálom Assetto Corsa Central sa môžu zúčastniť iba tu registrovaní užívatelia.
1.2 Pre účasť v závode sa registrovaný užívateľ musí do daného závodu prihlásiť na stránke k príslušnej udalosti / závodu a musí mať v profile správne vyplnený Steam GUID a meno v Assetto Corsa.
1.3 Pre účasť v závodoch je povinné používať na ovládanie volant – analógové polohovacie zariadenie špeciálne určené pre ovládanie automobilových simulátorov.
1.4 Prihlásením do závodu užívateľ súhlasí so závodnými pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1.5 V priebehu závodu a kvalifikácie je zakázané písať do chatu a rušiť tak iných pilotov. Zároveň je zakázané zbytočne vyrušovať na hlasovom kanále Discordu.
1.6 Závod je započítaný ako riadne ukončený iba vtedy, ak má jazdec po prejdení cieľom odjazdených minimálne 90% vzdialenosti závodu a dokončil kolo, v ktorom bola táto vzdialenosť dosiahnutá.
1.7 Použitie ESC
1.7.1 Je zakázané v závode použiť ESC pre návrat do boxov a následne sa zapojiť znova do závodu. Stlačenie ESC je vždy koniec závodu. Samozrejme ak máte rozbité auto po kolízii je zbytočné riskovať jazdou s poškodeným autom do boxov a tam ukončiť závod, vtedy je ideálne odparkovať mimo trať a použiť pre ukončenie závodu priamo ESC pozri bod 3.6. Nie je ale možné sa potom do závodu znova zapojiť.
1.7.2 Použitie ESC v kvalifikácii je rovnako zakázané. To znamená, že pilot musí prípadnú opravu, tankovanie alebo prezutie pneumatík počas kvalifikácie absolvovať v boxoch v reálnom čase. Musí počítať tiež s tým, že počas zastávky v boxoch nebude môcť zmeniť setup auta. Ak pilot skočí pomocou ESC do boxov (aj z boxovej uličky) nesmie už v kvalifikácii pokračovať.
1.7.3 Použitie ESC v oficiálnych tréningoch je povolené bez obmedzenia.
1.8 Jediný povolený asistent je automatická spojka, prípadne ABS a TC v závislosti od konkrétneho auta.
1.9 Vo všetkých ligových závodoch je povinné mať nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu pTracker. Priamo v hre ju v pravej lište nemusíte mať zapnutú a zobrazenú, potrebná je len aktivácia v hlavnom menu hry. Táto aplikácia posiela závodnému serveru doplnkové informácie ako napr. časy na kolo, použitých pomocníkov a podobne. Vo voľných (free) závodoch nie je ptracker povinný, ale určite doporučovaný. Bez ptrackeru nie sme schopný zabezpečiť správne odosielanie napr. časov na kolo na server. Odkaz na stiahnutie nájdete v sekcii download príslušného šampionátu.
1.10 Pilot je povinný byť registrovaný aj na discordu AC central vo formáte Meno “nick“ Priezvisko. Ak nebude pilot na discordu registrovaný, alebo ak nebude administrátor schopný jeho meno/nick na discordu priradiť k registrácii v závode, nemusí byť pilot do závodu pripustený.

2. Typy udalostí / závodov

2.1 Voľný závod – Free race

2.1.1 Voľného závodu sa môže zúčastniť užívateľ s členstvom na úrovni “Standard”. Nie je potrebné mať platené člentsvo “Premium”.
2.1.2 Administrátor má právo do voľného závodu nepustiť takého užívateľa, ktorý nenastupuje bez odhlásenia / ospravedlnenia do závodov, do ktorých sa registroval a blokuje tak miesto pre iných užívateľov. Administrátor má tiež právo do voľného závodu nepustiť užívateľa ktorý často nedodržuje závodné pravidlá.

2.2. Ligový závod

2.2.1 Ligového závodu sa môže zúčastniť iba užívateľ s platným členstvom na úrovni minimálne “Premium”.
2.2.2 Výnimku z tohto pravidla môže udeliť administrátor a môže účasť v závode povoliť aj užívateľovi s nižšou úrovňou členstva.
2.2.3 Ligové šampionáty môžu upravovať, dopĺňať alebo pozmeniť tieto pravidlá, preto treba sledovať a rešpektovať aj výnimky alebo doplnky k pravidlám konkrétneho ligového šampionátu, ktorého sa pilot zúčastní.

2.3. Nočný závod

Aj ligové aj free závody môžu byť v udalosti závodu označené ako “Nočný závod”. To znamená, že sa celý, alebo iba časť závodu pôjde za tmy. Assetto Corsa v základe tmu ani počasie nedokáže. Aby ste mali nočné podmienky, je potrebné použiť ShaderPatch – viac info v Discord kanále Shader – light -patch.
ShaderPatch nie je povinný, ale určite doporučený. Dosiahnete nové možnosti, lepšiu grafiku a efekty s nižším dopadom na výkon Vášho PC.

2.3.1 V závode označenom ako “Nočný závod” je povinné zapnúť svetlá. Platí vždy – aj keď nepoužívate ShaderPatch

3. Závodné pravidlá

3.1 Pilot je povinný rešpektovať limity trate, ktoré sú väčšinou vymedzené bielou čiarou na okrajoch trate – za touto čiarou môže pilot mať maximálne dve kolesá. Pilot je povinný jazdiť korektne bez získania výhody napríklad širším výjazdom zo zatáčky alebo skrátením trate apod. Obrubníky sa môžu využívať iba v rozmedzí tohto pravidla a nie sú považované za súčasť trate.
3.2 Pri návrate na dráhu po nehode alebo jej opustení z akéhokoľvek iného dôvodu je pilot vracajúci se na dráhu povinný dať prednosť všetkým pilotom idúcim bezprostredne za ním vrátane tých, ktorí nie sú v rovnakom kole. Nesmie obmedziť ani ohroziť žiadneho z pilotov vrátane toho pilota, ktorý prípadnú nehodu spôsobil ! Piloti idúci okolo vracajúceho sa pilota sú povinní v rámci možností ponechať mu priestor pre plynulý návrat na trať.
3.3 Je zakázané prechádzať cez plnú čiaru pri výjazde z boxovej uličky. Žiadna časť ani jednej z pneumatík nesmie presiahnuť vonkajší okraj tejto čiary.
3.4 Pri bránení sa predbehnutiu je možné zmeniť stopu iba 1 krát. Situácia, keď jazdec brániaci sa predbehnutiu zmení stopu 2x v snahe zavrieť priestor súperovi, je definovaná ako zakázané blokovanie a bude penalizovaná.
3.5 Nikto nemá právo na výber stopy. V prípade, že sa piloti v brzdnej zóne,v nájazde do zatáčky, vo výjazde alebo na rovinke pohybujú akoukoľvek časťou auta na rovnakej úrovni, sú povinní si nechať priestor na trati. To ale neznamená, že útočiaci pilot vzadu na poslednú chvíľu tesne pred apexom strčí predný nárazník na úroveň zadného kufra toho pred sebou a bude očakávať, že mu uvoľní miesto. Takéto vytláčanie z trate je zakázané.
3.6 Pilot s poškodeným a tak ťažko ovládateľným autom, že je nebezpečný pre ostatných na trati, je povinný okamžite odstúpiť zo závodu.
3.7 Pilot je povinný dodržiavať interné doplnkové pravidlá špecifické iba pre daný šampionát, ktoré sú určené administrátorom daného šampionátu, napr. povinný PIT STOP apod. Takéto doplnkové pravidlá budú zverejnené na info stránke toho konkrétneho šampionátu a dopĺňajú alebo upresňujú tieto základné pravidlá.
3.8 Reštart závodu môže byť výnimočne povolený, a to len v prípade rozhodnutia administrátora napríklad pre poruchu serveru, konektivity alebo výpadok el. prúdu. Hromadná nehoda na štarte sa nepovažuje za dostatočný dôvod na reštart závodu.
3.9 Z technických dôvodov môže administrátor odložiť závod maximálne o 30 minút. Ak sa nepodarí do tejto doby závod odštartovať, bude závod bez náhrady zrušený. Takto zrušený závod bude možné po dohode administrátora a pilotov zopakovať v inom termíne, nebude sa však už počítať do celkových výsledkov šampionátu.
3.10 V zahrievacom ( letmom ) kole je zakázané predbiehať a ohrozovať svojou jazdou ostatných pilotov, je zakázané zahrievať brzdy spôsobom rozbeh-brzda, rozbeh-brzda
Priebeh letmého štartu je podrobne popísaný v samostatnej kapitole.
3.11 Koniec závodu – závod končí až po prejdení posledného auta v poradí cieľovou čiarou. Po prejdení cieľom môže pilot absolvovať bezpečne inlap do boxov, prípadne môže skočiť do boxov pomocou ESC. Tam počká do konca závodu. Až potom je možné sa odpojiť zo serveru. Tiež je zakázané po skončení závodu rozbíjať autá. Chovajte sa tak, ako by ste sedeli v reálnom aute.
3.12 V kvalifikácii nesmie pilot, ktorý sa práve nenachádza vo svojom kvalifikačnom meranom kole (outlap, inlap, pokazené merané kolo), zbytočne prekážať a obmedzovať iných pilotov v ich meranom kvalifikačnom kole.
3.13 Modrá vlajka – signalizácia modrou vlajkou znamená, že pilot musí pustiť pred seba rýchlejšie auto. Najčastejšie sa využíva pri predbiehaní o kolo. Pomalší pilot musí umožniť predbehnutie. Vždy treba zvážiť podľa situácie, ako samotné prepustenie pozície urobiť. Dôležité je byť predvídateľný a nerobiť na poslednú chvíľu nejaké nečakané manévre. Ideálne je včas uhnúť zo závodnej stopy a prípadne jemne ubrať z plynu. V žiadnom prípade nebrzdiť tam, kde sa bežne nebrzdí, uhýbať mimo trať do trávy a podobne.

4. Technické a organizačné pravidlá

4.1 Nebude tolerované nešportové správanie, nedovolené úpravy auta, jeho vlastností alebo nedovolené úpravy hry.
4.2 Ak sa pilot z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť závodu do ktorého je prihlásený, je povinný sa z neho odhlásiť na webe v sekcii Udalosti/závody -> Moje registrácie. Prihlásiť/odhlásiť sa je možné do uzavretia prihlášok, čo býva väčšinou 24hod pred štartom závodu (termín uzavretia prihlášok je uvedený na stránke udalosti závodu). V prípade, že pilot nemá možnosť sa z udalosti odhlásiť (napr. nemá prístup k PC, výpadok internetu atď) je pilot povinný upovedomiť administrátora závodu iným spôsobom, odkázať po kolegovi, zatelefonovať alebo poslať SMS a podobne.
4.3 Oficiálne výsledky sú oznámené do 7 dní po skončení závodu, ak admin závodu neoznámi inak. V oficiálnych výsledkoch sú už zahrnuté aj prípadné udelené tresty.
4.4 V prípade závažných problémov s internetovým pripojením (lagovaním) niektorého z pilotov má tento pilot povinnosť opustiť závod. Admin má právo takého pilota vylúčiť zo závodu a “kicknúť” ho zo serveru, aby neohrozoval ostatných pilotov. Ak aj napriek výzve na opustenie závodu z dôvodu lagov napomenutý pilot neuposlúchne a bude pokračovať v závode, môže byť potrestaný aj vylúčením z celého šampionátu.

5. Protesty

5.1 Ak sa pilot cíti poškodený iným pilotom, ktorý podľa neho konal v rozpore s pravidlami, má právo na takéto jednanie podať oficiálny protest.
5.2 Protesty sa podávajú súkromnou správou na stránkach Assetto Corsa Central a sú adresované administrátorovi daného šampionátu, ktorého sa incident týka.
5.3 Protest musí obsahovať meno pilota, na ktorého je protest podávaný, čas alebo časy previnení a stručný opis incidentu.
5.4 Protest týkajúci sa porušenia závodných pravidiel musí byť podaný najneskôr do 72 hodín od začiatku daného závodu.
5.5 Protest môže podať pilot, ktorý sa zúčastnil závodu, ktorého sa podávaný protest týka.
5.6 V prípade nedodržania pravidiel uvedených v článkoch 5.2 až 5.5 je protest považovaný za neplatný a nebude riešený.
5.7 Ak je pilot nespokojný s udeleným trestom a považuje vyhodnotenie incidentu ako chybu administrátora závodu, môže sa oficiálne odvolať, a to najneskôr do 24 hodín od zverejnenia oficiálnych výsledkov. Odvolanie sa podáva e-mailom hlavnému administrátorovi webu na adresu admin@assettocorsa.eu. V e-maile treba uviesť akého incidentu sa odvolanie týka, dátum závodu, názov závodnej série, čas incidentu a svoj vlastný komentár prečo sa podáva odvolanie. Administrátor potom incident prehodnotí, a prípadne môže zmeniť rozhodnutie administrátora závodu.
5.8 Administrátor závodu nie je povinný kontrolovať závod. Na akýkoľvek incident je nutné podať oficiálny protest, až potom sa ním administrátor závodu musí zaoberať.
5.9 Administrátor závodu má právo riešiť prípadne trestať aj incidenty na ktoré nebol podaný protest.

6. Penalizácie

6.1 Penalizácia môže byť udelená formou strhnutia bodov za incident, posunu vo výsledkovej listine, zákazom kvalifikácie, povinným prejazdom boxovou uličkou, zákazom štartu v nasledujúcom závode a podobne.
6.2 Forma penalizácie je pevne daná a počas sezóny se nemení.
6.3 Penalizácie môže udeliť automatický systém KMR. Penalizácie môže udeliť aj administrátor šampionátu alebo určená “skupina komisárov”, a to podľa platných pravidiel po kontrole závode, alebo na základe prijatých protestov.
6.4 Administrátor má právo udeliť penalizáciu za rôzne nešportové správanie, ktoré sa akokoľvek vymyká týmto pravidlám a nie je definované v štandardoch penalizácií.

7. Štandardy penalizácií

7.1 Zavinená nehoda: -3 body / posunutie o 2 miesta vo výsledku závodu.
7.2 Zavinená nehoda v prvom kole po štarte závodu: -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu.
7.3 Spôsobenie závažnej nehody: -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu. Závažnou nehodou sa rozumie taká situácia, keď poškodený pilot nie je schopný pokračovať v závode  v dôsledku rozsiahleho poškodenia auta, alebo poškodený pilot stratí viac času / pozícií.
7.4 Spôsobenie hromadnej nehody (4 a viac áut): -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu.
7.5 Blokovanie / Vytláčanie z trate: -4 body / posunutie o 3 miesta vo výsledku závodu.
7.6 Nehoda spôsobená v zahrievacom ( letmom ) kole: -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu.
7.7 Nehoda spôsobená nebezpečným návratom na trať: -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu.
7.8 Nerešpektovanie limitov trate menej ako 10x: bez penalizácie.
7.9 Nerešpektovanie limitov trate viac ako 10x: prejazd boxovou uličkou (systém KMR) alebo adekvátny trest od administrátora.
7.10 Nerešpektovanie limitov trate v najlepšom kvalifikačnom kole: anulovanie kola (systém KMR) alebo zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závodnom víkende, ktorého sa pilot v danej sérii zúčastní.
7.11 Nerešpektovanie limitov trate v najlepšom kvalifikačnom kole v poslednom víkende šampionátu: anulovanie kola (systém KMR) alebo -4 body / posun o 3 miesta vo výsledkoch závodu.
7.12 Predbehnutie súpera mimo limity trate nie je tolerované, takto získanú pozíciu je pilot povinný pri najbližšej vhodnej príležitosti vrátiť. Ak tak neurobí  -4 body / posun o 3 miesta vo výsledku závodu. Vyhýbať sa nehode je povolené aj mimo trať a takýto manéver sa nebude trestať.
7.13 Prejazd bielej čiary na výjazde z boxovej uličky v závode: prejazd boxovou uličkou (systém KMR) alebo -1 bod / posun o 1 miesto vo výsledku závodu.
7.14 Jazda s ťažko poškodeným autom – je povolená s maximálnou opatrnosťou, pilot môže opatrne prísť do boxov na opravu, ale nesmie nikoho ohroziť.
7.15 Zavinenie nehody spôsobenej jazdou s ťažko poškodeným a neovládateľným autom: -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu.
7.16 Neabsolvovanie povinného počtu pit-stopov v závode: diskvalifikácia zo závodu.
7.17 Porušenie kvalifikačných pravidiel / pravidlo ESC 1.7 / prípadne odjazdenie viac Q meraných kôl ako je povolené: DQ zo závodu
7.18 Porušenie zákazu kvalifikácie: DQ z celého závodného víkendu.
7.19 Nedodržanie maximálnej rýchlosti v nájazde do boxov – prejazd boxovou uličkou (systém KMR) alebo -1 bod / posun o 1 miesto vo výsledku závodu.
7.20 Predčasný štart v letmom kole pri letmom štarte: -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu pri získaní menšej výhody napr. zisk jednej pozície. Pri získaní väčšej výhody vyšší trest, prípadne až DQ zo závodu.
7.21 Nezapnutie svetiel v závode označenom ako “Nočný závod” – admin má právo kicknúť (vyhodiť) neosvetlené auto zo serveru / DQ zo závodu
7.22 Predčasné opustenie serveru po skončení závodu (bod 3.11): -3 body / posunutie o 2 miesta vo výsledku závodu.
7.23 V prípade, ak pilot dostane trest posunu o X miest vo výsledku závodu, ale tento závod nedokončil, tak by sa trest minul účinkom. Vtedy môže admin šampionátu pristúpiť k udeleniu alternatívneho trestu, ktorý sa prenáša do nasledujúceho závodu daného šampionátu, ktorého sa  potrestaný pilot zúčastní. Alternatívny trest môže byť zákaz kvalifikácie, prejazd boxovou uličkou, prípadne zákaz štartu v ďalšom závode. Výška alternatívneho trestu je závislá od závažnosti incidentu.
7.24 Obmedzovanie iného pilota v kvalifikácii pri jeho meranom kole – Zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závodnom víkende, ktorého sa pilot v danej sérii zúčastní.
7.25 Nerešpektovanie modrej vlajky – Trest -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu. Podľa závažnosti môže admin udeliť aj vyšší trest
7.26 Nerešpektovanie žltej vlajky a následkom toho zavinenie nehody  – Trest -5 bodov / posun o 4 miesta vo výsledku závodu. Podľa závažnosti môže admin udeliť aj vyšší trest

Niektoré tresty (napr. počet porušení limitov trate) sa môžu pre každú závodnú sériu mierne odlišovať, výnimky budú vždy zverejnené v pravidlách konkrétnej závodnej série.

Tresty odpočtu bodov uvedené tu v štandardoch penalizácií platia pri najpoužívanejšej bodovacej tabuľke 25, 20 ,17 ,15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ak má závodná séria iné bodovanie, pochopiteľne môže mať aj iné odpočty bodov za porušenia pravidiel. Toto musí byť vždy uvedené a upresnené v doplnkových pravidlách danej závodnej série.