Závodné pravidlá a penalizácie

1. Všeobecné pravidlá závodov

1.1 Závodov organizovaných portálom Assetto Corsa Central sa môžu zúčastniť iba registrovaní užívatelia.
1.2 Pre účasť v závode sa registrovaný užívateľ musí do daného závodu prihlásiť na stránke k príslušnej udalosti / závodu a musí mať v profile správne vyplnený Steam GUID a meno v Assetto Corsa.
1.3 Pre účasť v závodoch je povinné používať na ovládanie volant – analógové polohovacie zariadenie špeciálne určené pre ovládanie automobilových simulátorov.
1.4 Prihlásením do závodu užívateľ súhlasí so závodnými pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
1.5 V priebehu závodu a kvalifikácie je zakázané písať do chatu a rušiť tak iných pilotov. Zároveň je zakázané zbytočne vyrušovať na hlasovom kanále Discordu.
1.6 Závod je započítaný ako riadne ukončený iba vtedy, ak má jazdec po prejdení cieľom odjazdených minimálne 90% vzdialenosti závodu a dokončil kolo, v ktorom bola táto vzdialenosť dosiahnutá.
1.7 Je zakázané v závode použiť ESC pre návrat do boxov a následne sa zapojiť znova do závodu. Stlačenie ESC je koniec závodu. Použitie ESC v kvalifikácii nie je zakázané, ak nie je uvedené inak v doplnkových pravidlách konkrétneho šampionátu.
1.8 Jediný povolený asistent je automatická spojka.
1.9 Vo všetkých ligových závodoch je povinné mať nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu pTracker. Priamo v hre ju v pravej lište nemusíte mať zapnutú a zobrazenú, potrebná je len aktivácia v hlavnom menu hry. Táto aplikácia posiela závodnému serveru doplnkové informácie ako napr. časy na kolo, použitých pomocníkov a podobne. Vo voľných (free) závodoch nie je ptracker povinný, ale určite doporučovaný. Bez ptrackeru nie sme schopný zabezpečiť správne odosielanie napr. časov na kolo na server. Odkaz na stiahnutie nájdete v sekcii download príslušného šampionátu.

2. Typy udalostí / závodov

2.1 Voľný závod – Free race

2.1.1 Voľného závodu sa môže zúčastniť užívateľ s platným členstvom na úrovni “Standard”.
2.1.2 V prípade, že je zaplnená maximálna kapacita voľného závodu, má užívateľ s vyššou úrovňou členstva prednostné právo účasti v závode. V takomto prípade musí požiadať administrátora, aby jeho právo uplatnil a nahradí tak v závode jedného užívateľa s nižšou úrovňou členstva. O nahradenom užívateľovi rozhodne administrátor a zohľadní pritom históriu a správanie užívateľov. Nahradení budú takí užívatelia, ktorí často nenastupujú do závodov, do ktorých sú registrovaní alebo často nedodržujú závodné pravidlá.

2.2. Ligový závod

2.2.1 Ligového závodu sa môže zúčastniť iba užívateľ s platným členstvom na úrovni minimálne “Premium”.
2.2.2 Výnimku z tohto pravidla môže udeliť administrátor a môže účasť v závode povoliť aj užívateľovi s nižšou úrovňou členstva.
2.2.3 Ligové šampionáty môžu upravovať, dopĺňať alebo pozmeniť tieto pravidlá, preto treba sledovať a rešpektovať aj výnimky alebo doplnky k pravidlám konkrétneho ligového šampionátu, ktorého sa pilot zúčastní.

2.3. Nočný závod

Aj ligové aj free závody môžu byť v udalosti závodu označené ako “Nočný závod”. To znamená, že sa celý, alebo iba časť závodu pôjde za tmy. Assetto Corsa v základe tmu ani počasie nedokáže. Aby ste mali nočné podmienky, je potrebné použiť ShaderPatch – viac info v Discord kanále Shader – light -patch.
ShaderPatch nie je povinný, ale určite doporučený. Dosiahnete nové možnosti, lepšiu grafiku a efekty s nižším dopadom na výkon Vášho PC.

2.3.1 V závode označenom ako “Nočný závod” je povinné zapnúť svetlá. Platí vždy – aj keď nepoužívate ShaderPatch

3. Závodné pravidlá

3.1 Pilot je povinný rešpektovať limity trate, ktoré sú väčšinou vymedzené bielou čiarou na okrajoch trate – za touto čiarou môže pilot mať maximálne dve kolesá. Pilot je povinný jazdiť korektne bez získania výhody napríklad širším výjazdom zo zatáčky alebo skrátením trate apod. Obrubníky sa môžu využívať iba v rozmedzí tohto pravidla a nie sú považované za súčasť trate.
3.2 Pri návrate na dráhu po nehode alebo jej opustení z akéhokoľvek iného dôvodu je pilot vracajúci se na dráhu povinný dať prednosť všetkým pilotom idúcim bezprostredne za ním vrátane tých, ktorí nie sú v rovnakom kole. Nesmie obmedziť ani ohroziť žiadneho z pilotov vrátane toho pilota, ktorý prípadnú nehodu spôsobil ! Piloti idúci okolo vracajúceho sa pilota sú povinní v rámci možností ponechať mu priestor pre plynulý návrat na trať.
3.3 Je zakázané prechádzať cez plnú čiaru pri výjazde z boxovej uličky. Žiadna časť ani jednej z pneumatík nesmie presiahnuť vonkajší okraj tejto čiary.
3.4 Pri bránení sa predbehnutiu je možné zmeniť stopu iba 1 krát. Situácia, keď jazdec brániaci sa predbehnutiu zmení stopu 2x v snahe zavrieť priestor súperovi, je definovaná ako zakázané blokovanie a bude penalizovaná.
3.5 Nikto nemá právo na výber stopy. V prípade, že sa piloti v brzdnej zóne,v nájazde do zatáčky, vo výjazde alebo na rovinke pohybujú akoukoľvek časťou auta na rovnakej úrovni, sú povinní si nechať priestor na trati. To ale neznamená, že útočiaci pilot vzadu na poslednú chvíľu tesne pred apexom strčí predný nárazník na úroveň zadného kufra toho pred sebou a bude očakávať, že mu uvoľní miesto. Takéto vytláčanie z trate je zakázané.
3.6 Pilot s poškodeným a tak ťažko ovládateľným autom, že je nebezpečný pre ostatných na trati, je povinný okamžite odstúpiť zo závodu.
3.7 Pilot je povinný dodržiavať interné doplnkové pravidlá špecifické iba pre daný šampionát, ktoré sú určené administrátorom daného šampionátu, napr. povinný PIT STOP apod. Takéto doplnkové pravidlá budú zverejnené na info stránke toho konkrétneho šampionátu a dopĺňajú alebo upresňujú tieto základné pravidlá.
3.8 Reštart závodu môže byť výnimočne povolený, a to len v prípade rozhodnutia administrátora napríklad pre poruchu serveru, konektivity alebo výpadok el. prúdu. Hromadná nehoda na štarte sa nepovažuje za dostatočný dôvod na reštart závodu.
3.9 Z technických dôvodov môže administrátor odložiť závod maximálne o 30 minút. Ak sa nepodarí do tejto doby závod odštartovať, bude závod bez náhrady zrušený. Takto zrušený závod bude možné po dohode administrátora a pilotov zopakovať v inom termíne, nebude sa však už počítať do celkových výsledkov šampionátu.
3.10 V zahrievacom ( letmom ) kole je zakázané predbiehať a ohrozovať svojou jazdou ostatných pilotov, je zakázané zahrievať brzdy spôsobom rozbeh-brzda, rozbeh-brzda
Priebeh letmého štartu je podrobne popísaný v samostatnej kapitole.

4. Technické a organizačné pravidlá

4.1 Nebude tolerované nešportové správanie, nedovolené úpravy auta, jeho vlastností alebo nedovolené úpravy hry.
4.2 Ak sa pilot z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť závodu do ktorého je prihlásený, je povinný sa z neho odhlásiť. V prípade, že pilot nemá možnosť sa z udalosti odhlásiť (napr. nemá prístup k PC, výpadok internetu atď) je pilot povinný upovedomiť administrátora závodu iným spôsobom, odkázať po kolegovi, zatelefonovať alebo poslať SMS a podobne.
4.3 Oficiálne výsledky sú oznámené do 7 dní po skončení závodu, ak admin závodu neoznámi inak. V oficiálnych výsledkoch sú už zahrnuté aj prípadné udelené tresty.
4.4 V prípade závažných problémov s internetovým pripojením (lagovaním) niektorého z pilotov má tento pilot povinnosť opustiť závod. Admin má právo takého pilota vylúčiť zo závodu a “kicknúť” ho zo serveru, aby neohrozoval ostatných pilotov. Ak aj napriek výzve na opustenie závodu z dôvodu lagov napomenutý pilot neuposlúchne a bude pokračovať v závode, môže byť potrestaný aj vylúčením z celého šampionátu.

5. Protesty

5.1 Ak sa pilot cíti poškodený iným pilotom, ktorý podľa neho konal v rozpore s pravidlami, má právo na takéto jednanie podať oficiálny protest.
5.2 Protesty sa podávajú súkromnou správou na stránkach Assetto Corsa Central a sú adresované administrátorovi daného šampionátu, ktorého sa incident týka.
5.3 Protest musí obsahovať meno pilota, na ktorého je protest podávaný, čas alebo časy previnení a stručný opis incidentu.
5.4 Protest týkajúci sa porušenia závodných pravidiel musí byť podaný najneskôr do 72 hodín od začiatku daného závodu.
5.5 V prípade nedodržania pravidiel uvedených v článkoch 5.2 až 5.4 je protest považovaný za neplatný a nebude riešený.
5.6 Ak je pilot nespokojný s udeleným trestom a považuje vyhodnotenie incidentu ako chybu administrátora závodu, môže sa oficiálne odvolať, a to najneskôr do 24 hodín od zverejnenia oficiálnych výsledkov. Odvolanie sa podáva e-mailom hlavnému administrátorovi webu na adresu admin@assettocorsa.eu. V e-maile treba uviesť akého incidentu sa odvolanie týka, dátum závodu, názov závodnej série, čas incidentu a svoj vlastný komentár prečo sa podáva odvolanie. Administrátor potom incident prehodnotí, a prípadne môže zmeniť rozhodnutie administrátora závodu.
5.7 Administrátor závodu nie je povinný kontrolovať závod. Na akýkoľvek incident je nutné podať oficiálny protest, až potom sa ním bude administrátor závodu zaoberať.

6. Penalizácie

6.1 Penalizácia môže byť formou posunu vo výsledkovej listine, zákazom kvalifikácie, povinným prejazdom boxovou uličkou alebo zákazom štartu v nasledujúcom závode.
6.2 Forma penalizácie je pevne daná a počas sezóny se nemení.
6.3 Všetky penalizácie udeľuje automatický systém KMR alebo administrátor šampionátu alebo určená “skupina komisárov”, a to podľa platných pravidiel na základe prijatých protestov.
6.4 Administrátor má právo udeliť penalizáciu za nešportové správanie, ktoré sa akokoľvek vymyká pravidlám.

7. Štandardy penalizácií

7.1 Náraz zozadu – posunutie o 2 miesta vo výsledku závodu.
7.2 Nehoda spôsobená nebezpečným návratom na trať – posunutie o 4 miesta vo výsledku závodu.
7.3 Nerešpektovanie limitov trate menej ako 10x – bez penalizácie.
7.4 Nerešpektovanie limitov trate viac ako 10x – prejazd boxovou uličkou (systém KMR) alebo adekvátny trest id administrátora.
7.5 Nerešpektovanie limitov trate v najlepšom kvalifikačnom kole – anulovanie kola (systém KMR) alebo zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závodnom víkende, ktorého sa pilot v danej sérii zúčastní.
7.6 Nerešpektovanie limitov trate v najlepšom kvalifikačnom kole v poslednom víkende šampionátu – anulovanie kola (systém KMR) alebo posunutie o 3 miesta vo výsledkoch závodu.
7.7 Predbehnutie súpera mimo limity trate nie je tolerované, takto získanú pozíciu je pilot povinný pri najbližšej vhodnej príležitosti vrátiť. Ak tak neurobí – posunutie o 3 miesta vo výsledku závodu. Vyhýbať sa nehode je povolené aj mimo trať a takýto manéver sa nebude trestať.
7.8 Zakázané blokovanie – posunutie o 3 miesta vo výsledku závodu.
7.9 Vytláčanie z trate – posunutie o 3 miesta vo výsledku závodu.
7.10 Zavinená nehoda v prvom kole po štarte závodu – bežný trest za incident + posun o ešte jedno miesto v poradí závodu.
7.11 Spôsobenie závažnej nehody – posunutie o 6 miest vo výsledkoch závodu. Za 3 takéto previnenia počas jednej sezóny v jednom šampionáte bude pilot vylúčený z daného šampionátu. Závažnou nehodou sa rozumie taká situácia, keď poškodený pilot nie je schopný pokračovať v závode po ním nezavinenej nehode v dôsledku rozsiahleho poškodenia auta.
7.12 CHAT v kvalifikácii alebo v závode – posunutie o 1 miesto vo výsledkoch závodu.
7.13 Prejazd bielej čiary na výjazde z boxovej uličky v závode – prejazd boxovou uličkou (systém KMR) alebo posunutie o 1 miesto vo výsledku závodu.
7.14 Jazda s ťažko poškodeným autom – povolená s maximálnou opatrnosťou, pilot môže opatrne prísť do boxov na opravu, ale nesmie nikoho ohroziť.
7.15 Zavinenie nehody spôsobenej jazdou s ťažko poškodeným a neovládateľným autom – posunutie o 6 miest vo výsledkoch závodu.
7.16 Neabsolvovanie povinného počtu pit-stopov v závode – diskvalifikácia zo závodu.
7.17 Neodhlásenie alebo neospravedlnenie sa pilota prihláseného do závodu do 2hod pred začiatkom kvalifikácie – zákaz kvalifikácie v nasledujúcom závode, ktorého sa pilot v danom šampionáte zúčastní. V prípade viacerých neospravedlnených či neodhlásených absencií zo závodu bude pilot vylúčený zo šampionátu.
7.18 Za porušenie zákazu kvalifikácie je DQ z celého závodného víkendu.
7.19 Nedodržanie maximálnej rýchlosti v nájazde do boxov – prejazd boxovou uličkou (systém KMR) alebo posun o 1 miesto vo výsledkoch závodu.
7.20 Nehoda spôsobená v zahrievacom ( letmom ) kole, predbiehanie v zahrievacom ( letmom ) kole, nedodržanie formácie – nekompromisné DQ zo závodu
7.21 Predčasný štart v letmom kole pri letmom štarte – posun o jedno miesto vo výsledkoch závodu
7.22 V prípade, ak pilot dostane trest posunu o X miest vo výsledku závodu, ale tento závod nedokončil, tak by sa trest minul účinkom. Vtedy môže admin šampionátu pristúpiť k udeleniu alternatívneho trestu, ktorý sa prenáša do nasledujúceho závodu daného šampionátu, ktorého sa  potrestaný pilot zúčastní. Alternativny trest môže byť zákaz kvalifikácie, prejazd boxovou uličkou, prípadne zákaz štartu v ďalšom závode. Výška alternatívneho trestu je závislá od závažnosti incidentu.
7.23 Nezapnutie svetiel v závode označenom ako “Nočný závod” – admin má právo kicknúť (vyhodiť) neosvetlené auto zo serveru / DQ zo závodu

Niektoré tresty (napr. počet porušení limitov trate) sa môžu pre každú závodnú sériu mierne odlišovať, výnimky budú vždy zverejnené v pravidlách konkrétnej závodnej série.